fbpx

regulamin

REGULAMINU UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z ROBOTYKI

Uczestnik zajęć ma obowiązek:

– przestrzegać regulamin pracowni robotyki,

– przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż,

– słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia instruktora zajęć,

– szanować cudzą i osobistą własność,

– doceniać i szanować pracę innych,

Za szkody wyrządzone przez uczestników w miejscu odbywania się zajęć odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środku dyscyplinarnych ( łącznie ze skreśleniem z listy uczestników bez zwrotu opłaty za niewykorzystaną część) w przypadku drastycznego łamania zasad dobrego zachowania i REGULAMINU PRACOWNI ROBOTYKI. Wykonawca nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników zajęć, lub za szkody wyrządzone  uczestnikom przez innych uczestników zajęć. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nie stosowania się uczestników  do zasad zawartych w REGULAMINIE PRACOWNI ROBOTYKI ( gdzie uczestnicy zajęć są dalej nazywani studentami lub uczniami).

REGULAMIN PRACOWNI ROBOTYKI

 1. Zabrania się prowadzenia zajęć praktycznych bez dozoru instruktora.
 2. Uczestnicy zajęć wchodzą i wychodzą z pracowni za wiedzą i zgodą instruktora.
 3. Stanowisko pracy uczestnika przydziela instruktor i nie wolno go zmieniać bez zezwolenia.
 4. Uczestnik jest zapoznany z zasadami i metodami pracy.
 5. Po sali uczestnicy poruszają się w wyznaczonym obszarze, poruszają się wolnym krokiem, bieganie po Sali jest stanowczo zakazane.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania ze sprzętu stanowiącego element stanowiska pracy ściśle według instrukcji i oznaczeń danego zestawu, które widoczne są na opakowaniu.
 7. Włączanie i wyłączanie komputera i innych urządzeń elektrycznych odbywa się tylko za zgodą instruktora i w jego obecności.
 8. Podczas podłączania elementów elektronicznych do komputera każdy uczestnik zobowiązany jest zaprezentować sposób podłączenia instruktorowi, jeżeli instruktor wyrazi pozytywną opinię, uczestnik może podłączyć urządzenie.
 9. Zabrania się używania uszkodzonych lub niepoprawnie działających akcesoriów.
 10. Gdy uczestnik zlokalizuje niepoprawnie działające urządzenie lub akcesorium wówczas bezzwłocznie zgłasza ten fakt instruktorowi.
 11. Po zakończonych zajęciach uczestnik jest zobowiązany do:

– ułożenia sprzętu stanowiącego element stanowiska w miejscu do tego przeznaczonym,

– dokładnego posprzątania swojego stanowiska pracy,

– sprawdzenia czy pozostawione stanowisko nie spowoduje zagrożenia dla osób trzecich

 REGULAMIN

UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ „ŚWIAT ROBOTYKI”

Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Wykonawca – Świat Robotyki Sylwester Paterek ul. Dzikowska 82, 39-400 Tarnobrzeg NIP:8672158711
 2. Umowa – umowa dotycząca świadczenia usług przez Wykonawcę w zakresie warsztatów z robotyki, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin i oświadczenia Zamawiającego dotyczące stanu zdrowia Uczestnika i zasad przyprowadzania i odbioru Uczestnika z Kursu;
 3. Kurs – usługa edukacyjna realizowana przez Wykonawcę polegająca na prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu robotyki, w grupach zorganizowanych do kilkunastu osób;
 4. Uczestnik –małoletni w wieku od 5 do 16 lat, którego uczestnictwo do brania udziału w Kursie zgłoszone zostało przez Zamawiającego;
 5. Zamawiający –rodzic, opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika albo osoba przez nich uprawniona, która zawarła Umowę z Wykonawcą;
 6. Instruktor – osoba bezpośrednio wykonująca usługi wynikające z Umowy;
 7. Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Wykonawcę objętych Umową;
 8. Opłata –koszt uczestnictwa w Kursie określony Umową.

Wykonanie Umowy

 1. Uczestnicy małoletni biorą udział w Kursach na podstawie zawartej Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zajęcia warsztatowe wchodzące w skład Kursu polegają na nauce poprzez zabawę Uczestników w parach dobieranych pod względem wieku oraz wiedzy i umiejętności. Na każdą parę przypada zestaw komputer oraz zestaw edukacyjny lub inne pomoce naukowe.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik posiada dwóch przedstawicieli ustawowych, uznaje się, iż przedstawiciel, który nie zawarł Umowy z Wykonawcą i nie podpisał Regulaminu oraz nie złożył oświadczeń dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i zasad przyprowadzania i odbioru Uczestnika z Kursu, wyraził zgodę i wolę uczestniczenia przez małoletniego w Kursie.
 3. Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę Instruktorów do prowadzenia Kursu oraz zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgody z warunkami określonymi w Umowie i Regulaminie.
 4. Wykonawcy przysługuje prawo odwołania kursu w terminie 3 dni przed jego rozpoczęciem, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Zamawiający zostanie poinformowany o odwołaniu Kursu drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku odwołania Kursu Wykonawca zwraca Zamawiającemu dotychczas wpłaconą kwotę w sposób wskazany przez Zamawiającego.
 5. Kurs prowadzony jest w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę.
 6. W czasie trwania Kursu Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty zajęć, przy czym zmiana ta będzie indywidualnie uzgadniana drogą e-mail lub telefoniczną z każdym Zamawiającym.
 7. Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą drogą e-mail lub telefonicznie możliwość zmiany miejsca i daty udziału Uczestnika w Kursie. Zamiana miejsca i czasu Kursu uzależniona jest od wolnych miejsc w grupie, w której miałyby odbywać się zamienione zajęcia.
 8. Nieobecność Uczestnika w zajęciach nie powoduje konieczności zwrotu przez Wykonawcę Opłaty ani żadnej jego części.
 9. Zamawiający odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez Uczestnika w budynku, w którym odbywają się warsztaty oraz szkody wyrządzone Wykonawcy, Instruktorowi oraz innemu Uczestnikowi Kursu. Wykonawca nie odpowiada za rzeczy zgubione przez Uczestników w trakcie warsztatów.
 10. Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania Kursu lub jego przerwania w wypadku działania siły wyższej o czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od stron, to jest takie, o których strona nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uważa się wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, zamieszki, blokady dróg czy strajki.
 11. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Zamawiającego, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia Umowy.
 12. Opłatę Zamawiający uiszcza w formie gotówkowej na podstawie dowodu wpłaty wydanego przez instruktora w czasie do 10 min od zakończenia zajęć w wyznaczonych terminach, lub na rachunek bankowy Wykonawcy podany w Umowie na zajęcia edukacyjne Świat Robotyki do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Zasady uczestnictwa w warsztatach

 1. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Instruktorów prowadzących Kurs. W przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem w sposób rażący będzie naruszał niniejszy Regulamin lub zasady współżycia społecznego, w szczególności powodował zagrożenie dla życia i zdrowia innych Uczestników Kursu lub gdy nie będzie stosował się do poleceń Instruktora, Wykonawca uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Kursu ze skutkiem natychmiastowym, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W przypadku tym nie ulega zwrotowi już uiszczona Opłata za pozostałą część Kursu. W sytuacji wskazanej niniejszym ustępie Instruktor niezwłocznie kontaktuje się z Zamawiającym w celu zabrania Uczestnika z trwającego Kursu.
 2. Uczestnicy Kursu wchodzą i wychodzą z pracowni, w której odbywają się warsztaty za wiedzą i zgodą Instruktora. Stanowisko pracy Uczestnika przydziela Instruktor i nie wolno go zmieniać bez zezwolenia. Uczestnik jest zapoznany z zasadami i metodami pracy.
 3. Uczestniczenie w warsztatach bez dozoru Instruktora jest zabronione. Po pracowni Uczestnicy poruszają się w wyznaczonym obszarze, poruszają się wolnym krokiem, bieganie po pracowni jest stanowczo zakazane.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania ze sprzętu stanowiącego element stanowiska pracy ściśle według instrukcji i oznaczeń danego zestawu, które widoczne są na opakowaniu. Włączanie i wyłączanie komputera i innych urządzeń elektrycznych odbywa się tylko za zgodą Instruktora i w jego obecności.
 5. Podczas podłączania elementów elektronicznych do komputera każdy Uczestnik zobowiązany jest zaprezentować sposób podłączenia Instruktorowi, jeżeli Instruktor wyrazi pozytywną opinię, Uczestnik może podłączyć urządzenie.
 6. Zabrania się używania uszkodzonych lub niepoprawnie działających akcesoriów. Gdy Uczestnik zlokalizuje niepoprawnie działające urządzenie lub akcesorium wówczas bezzwłocznie zgłasza ten fakt instruktorowi.
 7. Po zakończonych zajęciach Uczestnik jest zobowiązany do:

– ułożenia sprzętu stanowiącego element stanowiska w miejscu do tego przeznaczonym,

– dokładnego posprzątania swojego stanowiska pracy,

– sprawdzenia czy pozostawione stanowisko nie spowoduje zagrożenia dla osób trzecich

 1. W przypadku gdy Zamawiający lub osoba wskazana przez niego wskazana nie odbierze Uczestnika po zajęciach, zobowiązany on będzie do zapłaty za sprawowaną nad Uczestnikiem opiekę, kwotę w wysokości 100,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opieki następującą po 30 min od zakończenia warsztatów.

Oświadczenia

Podpisując zgodę/umowę na zajęcia Zamawiający wyraża zgodę,:

 1. Zgodę na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika w zakresie związanym z przeprowadzanym Kursem w celach popularyzacji i promocji nauczania robotyki, realizowanego w ramach Kursów oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez Wykonawcę wizerunku Uczestnika na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów.
 2. Oświadczenie Zamawiającego o stanie zdrowia Uczestnika( czy dziecko posiada schorzenia lub choroby mogące wpłynąć negatywnie na wykonywanie przez niego czynności budowy i programowania robotów, korzystania z komputera, pracy w grupie z innymi Uczestnikami, lub inne istotne sprawy związane ze zdrowiem dziecka np. specjalny sposób odżywiania, opieki itp. )
 3. Oświadczenie Zamawiającego o osobie upoważnionej do odbioru Uczestnika z zajęć oraz o zgodzie bądź jej braku na samodzielny powrót Uczestnika do domu oraz o zgodzie bądź jej braku na pozostawienie Uczestnika na świetlicy szkolnej pod opieką osoby upoważnionej do jej prowadzenia
 4. Zamawiający oświadcza, iż akceptuję treść powyższego regulaminu i zapoznał z jego treścią Uczestnika.